سیزدهم فروردین ماه ، روز طبیعت

در تقویم رسمی کشور روز سیزدهم فروردین ماه بعنوان روز طبیعت نامگذاری شده و این روز درفهرست تعطیلات رسمی ایران قراردارد. درفرهنگ عامه مردم ، این روز با نام سیزده به در نیز شناخته میشود. جشن سیزده به در ازجشنهای نوروزی ایران بوده و بنوعی بدرقه نوروز و روز پایانی تعطیلات سال جدید میباشد و مردم این روز رادر بوستانها و فضاهای سر سبز و طبیعت بهمراه خانواده و دوستان میگذرانند. عده ای اعتقادند داندکه دراین روز برای دور کردن نحسی ، باید ازخانه خارج شوند وبه طبیعت بروند و نحسی راازخود دور نمایند.

برای مشاهده اینکه تاریخ سیزده به در امسال چندشنبه است و با چه مناسبتهای شمسی و قمری دیگری همزمان شده و یا اینکه تاریخ امروز چندمه ، میتوانیدبه بخشهای مربوطه درسایت تبدیل یاب مراجعه نمایید. همچنین امکان تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و برعکس نیز وجود دارد.

تاریخ شناسی روز سیزدهم فروردین تقویم ایران

سیزده به در یکی ازجشنهای نوروزی میباشد که تاریخچه آن اندکی مبهم میباشد، زیرا درکتابها و منابع تاریخی و کهن اشاره مستقیمی نگردیده و فقط برخی منابع قدیمی اشاراتی به این روز داشته اند.

در فرهنگ کهن ایران زمین ، هر روز از ماه در تقویم باستانی ، نام مخصوص خود دارد. مثلا، اولین روز هریک از ماههای تقویم را اورمزد روز و سیزدهمین روز هر ماه را تیر روز می نامیدند و متعلق به ایزد تیر است. براساس اینکه تیر مطابق زبان اوستایی تیشتر گفته میشود و اشاره به نام ایزد باران دارد ، میتوان گفت درنگاه ایرانیان ، سیزدهمین روز هر ماه ، نشانه ای ازرحمت الهی بوده است.

البته تا کنون و بر اساس پژوهشهای انجام شده در تاریخ و تقویم و بنابر گفته محققان ، نه تنها هیچ دلیلی برای نحس بودن سیزدهمین روز نوروز درکتب و متون تاریخی گذشته یافت نگردیده، بلکه اکثریت منابعی که اشاراتی به سیزده فروردین داشته اند، این روز را بسیار نیکو دانسته اند. بعنوان مثالی ازخوش یمن بودن سیزده فروردین میتوان کتاب آثار الباقیه ابوریحان بیرونی راذکر کرد . دراین کتاب جدولی برای سعد و نحس بودن روزهای سال وجود دارد و برای سیزدهم نوروز با نام تیر روز ، واژه سعد آمده و سعد بمعنی نیک و خوش یمن است.