تبدیل یاب

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ، میلادی به شمسی

تبدیل

تبدیل تاریخ آنلاین

با کمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت تبدیل یاب ، میتوانید تاریخهای شمسی و میلادی و قمری را به یکدگر تبدیل نمایید. برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری پس از انتخاب گزینه اول درلیست نوع تبدیل ، سال و ماه و روز تاریخ شمسی را وارد نموده و با کلیک روی دکمه تبدیل ، تاریخ میلادی و قمری مربوطه به همراه روز هفته بصورت آنلاین نمایش داده می شود.

درفرآیند تبدیل تاریخ ، سالهای کبیسه و ماههای 30 و 31 روزه شمسی و میلادی دقیقا لحاظ گردیده اند. در تقویم قمری ، مدت یک سال قمری 354 یا 355 روز است و هر ماه آن 29 یا 30 روز دارد. در یک دوره 30 ساله قمری، 11 سال کبیسه قمری وجود دارد و روشهای متنوعی جهت تشخیص سالهای کبیسه معرفی شده است. در تبدیل تاریخ قمری ، شیوه کبیسه گیری تقویم قمری ایران مبنای محاسبه میباشد.