قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
محاسبه

محاسبه bmi و تعیین آنلاین شاخص توده بدنی

برای تشخیص اضافه وزن و چاقی یاکمبود وزن ، روشهای متنوعی وجود دارد و رایجترین روش تخمین چاقی استفاده از شاخص توده بدن یا BMI است.

bmi یا شاخص توده بدن (Body Mass Index) عبارت است ازنتیجه تقسیم وزن شخص (بر حسب کیلوگرم) بر توان دوم قد (بر حسب متر). محاسبه bmi در زنان و مردان تفاوتی ندارد و لذا ازاین شاخص میتوان برای مرد و زن بطور یکسان استفاده نمود، اما برای افراد ورزشکار حرفه ای با توده عضلانی گسترده و یاافرادی که معلولیت و قطع عضو دارند فرمول محاسبه bmi کارآمد نخواهد بود و دراین موارد باید محاسبه موردی باتوجه به فیزیک فرد انجام گیرد.

محدوده طبیعی برای شاخص bmi بین دو عدد 18.5 و 24.9 است. چنانچه bmi فرد بیشتراز 25 باشد فرد دارای درجاتی از اضافه وزن یاچاقی و چنانچه کمتراز 18.5 باشد شخص دچار کمبود وزن خواهد بود.

درسایت تبدیل یاب امکان محاسبه bmi افراد بصورت آنلاین وجود دارد و علاوه بر تعیین شاخص توده بدن ، میزان اضافه وزن و درجه چاقی یامیزان کمبود وزن هر فرد متناسب با قد و وزن او اعلام میگردد.

چاقی به وضعیتی گفته میشود که بافت و سلولهای چربی بدن بیش از حد طبیعی افزایش میابد. درچنین حالتی باافزوده شدن وزن بدن، درکوتاه مدت و بلند مدت عوارض مختلفی ایجاد میگردد که سلامت انسان رابه خطر میاندازد و باعث کاهش میانگین طول عمر و کیفیت زندگی میگردد. درنقطه مقابل افرادی نیز وجود دارندکه کمبود وزن داشته و بیش ازحد طبیعی لاغر اندام هستند. افرادی که bmi کمتر ازمحدوده نرمال دارند باید نسبت به افزایش وزن باروشهای اصولی اقدام نمایند و افرادی که اضافه وزن دارند یادارای درجاتی ازچاقی هستند بهتر است نسبت به کاهش وزن تارسیدن به محدوده وزن سلامت و bmi نرمال اقدام نمایند.