مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل واحد آنلاین و مبدل واحدهای اندازه گیری

ازآنجاکه درکشورها و فرهنگهای مختلف برای اندازه گیری کمیتهای فیزیکی و علمی ، واحدهای اندازه گیری متنوعی وجود دارد و هر فرهنگ درطول تاریخ ، واحد اندازه گیری متناسب با نیاز خودرا بکار برده است لذا درمواقعی نیاز میشود این واحدهای متنوع به یکدیگر تبدیل و به نوعی بایکدیگر معادل سازی شوند. به معادل سازی واحدهای مختلف یک کمیت فیزیکی " تبدیل واحد " میگویند. درسایت تبدیل یاب امکان محاسبه معادل سازی واحدها بصورت آنلاین فراهم شده و میتوانید به تناسب نیاز خود هریک از واحدهای اندازه گیری را به یکدیگر تبدیل نمایید.

کمیتهایی که در تبدیل واحد آنلاین سایت تبدیل یاب وجود دارند عبارتنداز : طول ، وزن ، حجم ، مساحت ، دما ، فشار ، نیرو ، انرژی ، زمان ، فرکانس ، چگالی یا غلظت ، نیرو ، گشتاور ، سرعت ، شتاب ، ذخیره اطلاعات ، انتقال اطلاعات و سایر کمیتهای علمی و فیزیکی که درروز مورد استفاده قرار میگیرند.

برای استفاده از مبدل واحد آنلاین سایت ابتدا کمیت مورد نظر خودرا انتخاب نموده و باگزینش واحدهای مورد نیاز و وارد کردن مقدار ، تبدیل واحد راتکمیل نمایید.

علاوه بر موارد فوق صفحات زیر جهت محاسبه تبدیل یکاهای اندازه گیری دردسترس هستند:

تبدیل اینچ سانتیمتر فوت متر

تبدیل مایل کیلومتر یارد متر

تبدیل لیتر و سی سی و میلی لیتر و سانتیمترمکعب

تبدیل متر مکعب و لیتر و گالن و فوت مکعب

تبدیل پوند کیلوگرم اونس مثقال گرم

تبدیل فارنهایت سانتیگراد کلوین