مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل اینچ و سانتیمتر و فوت و متر و واحدهای طول

دراین صفحه سایت تبدیل یاب امکان انجام عملیات محاسباتی مربوط به تبدیل اینچ و سانتیمتر و فوت و متر به یکدیگر و به سایر واحدهای اندازه گیری طول وجود دارد. چنانچه به تبدیل سایر کمیتها نیاز داشته باشید میتوانید از تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید.

لازم به ذکراست که اینچ (Inch) و فوت (Foot) ازجمله واحدهای سیستم انگلیسی یکاها میباشند و درکشورهای انگلیسی زبان نظیر انگلستان و آمریکا و ... بکار میروند. درمقابل متر (Metre) و سانتیمتر (Centimetre) ازجمله واحدهای سیستم بین المللی واحدها و یکاها (SI) هستند و دراکثر کشورهای دنیا به عنوان واحد استاندارد اندازه گیری طول شناخته شده اند.

برای محاسبه و تبدیل اینچ به سانتیمتر به متر به فوت و به یکدیگر معمولا ازمعادل سازی مقادیر زیر استفاده میشود:

  • هر یک اینچ=2.54 سانتیمتر=0.0254 متر=0.083333 فوت
  • هر یک فوت=30.48 سانتیمتر=0.3048 متر=12 اینچ
  • هر یک متر=100 سانتیمتر=39.3700787 اینچ=3.28084 فوت
  • هر یک سانتیمتر=0.01 متر=0.393700787 اینچ=0.0328084 فوت

با درنظر گرفتن اعداد و ضرایب فوق براحتی میتوان هریک از واحدهای ذکر شده رابه یکدیگر تبدیل کرد. مثلا برای محاسبه اینکه 10 اینچ چند سانتیمتر است باید عدد 10 رادر ضریب تبدیل اینچ به سانتیمتر ضرب نماییم. ضریب تبدیل 2.54 بوده و لذا نتیجه محاسبه 10 ضرب در 2.54 برابر 25.4 خواهد بود. بنابراین 10 اینچ برابربا 25.4 سانتیمتر است.

علاوه برموارد فوق میتوان به سایر واحدهای طول مانند کیلومتر و مایل و یارد و سال نوری و میکرومتر و میلیمتر و ... اشاره نمود که تبدیل همه آنهادر این بخش میسر است.