مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل مایل و کیلومتر و یارد و متر و واحدهای طول

امکان انجام محاسبات مربوط به تبدیل مایل و کیلومتر و متر و یارد به یکدیگر و به سایر واحدهای اندازه گیری طول وجود دارد. همچنین علاوه بر موارد ذکر شده میتوان به دیگر واحدهای طول مانند اینچ و سانتیمتر و فوت و میلیمتر و میکرومتر و نانومتر و ... اشاره نمود که تبدیل و محاسبه همه آنها در این بخش میسر است. چنانچه به تبدیل سایر کمیتها نیاز داشته باشید میتوانید از تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید.

مایل (Mile) و یارد (Yard) از جمله واحدهای سیستم انگلیسی یکاها میباشند و متر (Metre) و کیلومتر (Kilometre) از جمله واحدهای سیستم بین المللی واحدها و یکاها (SI) هستند. مایل و کیلومتر معمولا جهت نمایش فاصله های نسبتا طولانی در کاربردهای روزمره مانند فاصله شهرها و کشورها یا مسافت راهها مورد استفاده قرار میگیرند.

برای تبدیل مایل به کیلومتر به متر به یارد و به یکدیگر نیازمند ضرایب محاسباتی زیر هستیم:

  • هر یک مایل=1.609344 کیلومتر=1609.344 متر=1760 یارد
  • هر یک کیلومتر=0.62137 مایل=1000 متر=1093.613298 یارد
  • هر یک یارد=0009144 کیلومتر=0.9144 متر=0.00056818 مایل
  • هر یک متر=0.001 کیلومتر=0.00062137 مایل=1.0936133 یارد

با ضرب مقدار هر واحد در ضریب تبدیل آن به واحد دیگر میتوان محاسبه تبدیل واحد را به سادگی انجام داد.

توجه: لازم به ذکر است که واحد مایل (Mile) با مایل دریایی (Nautical Mile) متفاوت میباشد و هر یک مایل دریایی (Nautical Mile) معادل 1.15077945 مایل (Mile) است.