تبدیل یاب

محاسبه سن آنلاین

تاریخ تولد
محاسبه سن

محاسبه آنلاین سن تقویمی

بمنظور تعیین طول عمر و محاسبه سن افراد، چنانچه سن فرد برحسب تعداد سال و ماه و روز سپری شده از تاریخ تولد بیان گردد، به عدد حاصل ازاین محاسبه، سن تقویمی گویند. دراکثر موارد منظوراز سن اشخاص همان سن تقویمی یا شناسنامه ای میباشد.

در سایت تبدیل یاب، سن دقیق و مدت زمان سپری شده از روز تولد تا امروز به همراه آنالیز تاریخ تولد بصورت آنلاین محاسبه و اعلام میگردد. ابتدا تاریخ تولد خود را وارد نموده و سپس باکلیک روی عبارت محاسبه ، سن دقیق شما درکنار تاریخ تولد میلادی اعلام میگردد. البته جهت تبدیل تاریخ تولد دقیق خود میتوانید از تبدیل تاریخ شمسی به میلادی این سایت استفاده نمایید.

محاسبه سن براساس سال ، ماه و روز متداولترین نوع نمایش میباشد. هنگام محاسبه سن سالهای کبیسه و ماههای 30 و 31 روزه دقیقا لحاظ گردیده اند. درمواردیکه سن تعیین شده کمتراز یک سال باشد ، سن براساس تعداد ماه و روز تعیین میگردد.