تبدیل یاب

تاریخ امروز آنلاین ، امروز چندمه

شنبه ،   ۳۱ اردیبهشت    ۱۴۰۱
۳۱ / ۲ / ۱۴۰۱

2022   May  21   , Saturday
21 - 5 - 2022

السّبت ،   ۱۹ شوال    ۱۴۴۳
۱۹ / ۱۰ / ۱۴۴۳

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.