تبدیل یاب

تاریخ امروز آنلاین ، امروز چندمه

سه شنبه ،   ۱۶ آذر    ۱۴۰۰
۱۶ / ۹ / ۱۴۰۰

2021   December  7   , Tuesday
7 - 12 - 2021

الثلاثاء ،   ۲ جمادی الاول    ۱۴۴۳
۲ / ۵ / ۱۴۴۳

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.