تبدیل یاب

تاریخ امروز آنلاین ، امروز چندمه

پنجشنبه ،   ۷ مرداد    ۱۴۰۰
۷ / ۵ / ۱۴۰۰

2021   July  29   , Thursday
29 - 7 - 2021

الخمیس ،   ۱۸ ذی الحجه    ۱۴۴۲
۱۸ / ۱۲ / ۱۴۴۲

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.