تبدیل یاب

تاریخ امروز آنلاین ، امروز چندمه

دوشنبه ،   ۲۹ شهریور    ۱۴۰۰
۲۹ / ۶ / ۱۴۰۰

2021   September  20   , Monday
20 - 9 - 2021

الإثنین ،   ۱۳ صفر    ۱۴۴۳
۱۳ / ۲ / ۱۴۴۳

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.