تبدیل یاب

تاریخ امروز چندمه ، امروز چندم است

چهارشنبه ،   ۹ اسفند    ۱۴۰۲
۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲

2024   February  28   , Wednesday
28 - 2 - 2024

الأربعاء ،   ۱۸ شعبان    ۱۴۴۵
۱۸ / ۸ / ۱۴۴۵

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.