تبدیل یاب

تاریخ امروز چندمه ، امروز چندم است

جمعه ،   ۱۵ مهر    ۱۴۰۱
۱۵ / ۷ / ۱۴۰۱

2022   October  7   , Friday
7 - 10 - 2022

الجمعة ،   ۱۰ ربیع الاول    ۱۴۴۴
۱۰ / ۳ / ۱۴۴۴

تاریخ میلادی شمسی قمری

امروز چندمه و چند شنبه است؟ بعبارت دیگر تاریخ امروز به میلادی ، شمسی و قمری چندم است؟ پاسخ این قبیل سوالات درکنار سایر اطلاعات کاربردی و مفید روزانه درسایت تبدیل یاب قابل مشاهده میباشد.

در یک تعریف ساده، کلمه « امروز » به شبانه روزی گفته میشودکه زمان اکنون بخشی ازآن است.همچنین تاریخ امروز رامیتوان مطابق تقویمهای گوناگون تعیین نمود و البته در ایران براساس سه تقویم شمسی و میلادی و قمری بیان میگردد.