مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل لیتر و سی سی و میلی لیتر و سانتیمتر مکعب و واحدهای حجم

بمنظور تبدیل واحدهای حجم مانند تبدیل سی سی و میلی لیتر و سانتیمتر مکعب به یکدیگر و به سایر واحدهای اندازه گیری حجم میتوانید از این بخش سایت تبدیل یاب استفاده نمایید. همچنین امکان محاسبه و تبدیل سایر کمیتهای علمی در ابزار تبدیل واحد آنلاین سایت وجود دارد.

هر سی سی (cc) معادل حجم مکعب مربعی است که هر یک از اضلاع آن 1 سانتیمتر طول دارد. بنابراین به سی سی سانتیمتر مکعب نیز گفته میشود. هر میلی لیتر معادل یک هزارم لیتر بوده و با 1 سی سی برابر است.

هر میلیمتر مکعب معادل حجم مکعب مربعی با طول اضلاع 1 میلیمتر بوده و بنابراین هر میلیمتر مکعب یک هزارم سانتی متر مکعب میباشد.

هر لیتر برابر است با حجم مکعب مربعی با طول اضلاع 10 سانتیمتر و بنابراین هر لیتر هزار سی سی ( سانتی متر مکعب ) میباشد.

بمنظور محاسبه و تبدیل سی سی به سانتیمتر مکعب به میلیمتر مکعب و به یکدیگر روابط زیر مورد استفاده قرار میگیرند:

  • هر یک سی سی=1 سانتیمتر مکعب=1000 میلیمتر مکعب=0.001 لیتر
  • هر یک سانتیمتر مکعب=1 سی سی=1000 میلیمتر مکعب=0.001 لیتر
  • هر یک میلی لیتر=1 سانتیمتر مکعب=1 سی سی=0.001 لیتر
  • هر یک لیتر=1000 سانتیمتر مکعب=1000 سی سی=1000000 میلیمتر مکعب
  • هر یک میلیمتر مکعب=0.001 سانتیمتر مکعب=0.001 سی سی=0.000001 لیتر

با در نظر گرفتن اعداد و ضرایب فوق براحتی میتوان هریک از واحدهای ذکر شده را به یکدیگر تبدیل کرد. علاوه بر موارد فوق میتوان به سایر واحدهای حجم مانند متر مکعب و گالن و لیتر و... اشاره نمود که در همینجا به یکدیگر قابل تبدیل و محاسبه هستند.