مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل فارنهایت و سانتیگراد و کلوین و واحدهای دما

دما یکی ازویژگیهای ماده میباشدکه بیانگر میزان انرژی ماده است. دراکثر موارد و جز برخی استثناها ، چنانچه جسمی انرژی گرمایی بیشتری دریافت کند دمای آن افزایش میابد. اگر دو جسم دارای دمای متفاوت رادر کنار یکدیگر قرار دهیم، انرژی گرمایی ازجسم با دمای بیشتربه جسم با دمای کمتر انتقال میابد و این انتقال تازمانیکه دو جسم ازنظر دمایی متعادل و هم دما شوند ادامه خواهد یافت. دما باابزاری به نام دماسنج مورد سنجش قرار میگیرد.

واحدهای گوناگونی برای اندازه گیری دما وجود دارند و درسیستم بین المللی یکاها ،از یکای کلوین (kelvin) استفاده میشود ، اما واحدهای دیگری مانند فارنهایت (Fahrenheit) و سانتی گراد (Centigrade) یا سلسیوس (Celsius) نیز وجود دارند.

سانتی گراد : مبنای یکای سانتی گراد ، نقطه ذوب و جوش آب هستند. نقطه ذوب آب برابر دمای صفر درجه و نقطه جوش آن برابر دمای صد درجه سانتی گراد درنظر گرفته میشود.

کلوین : واحد اصلی سیستم متریک بوده و یکای مطلق دما نامیده میشود. نقطه صفر کلوین، صفر مطلق است که کمترین دمای ممکن برای ماده میباشد.

فارنهایت : یکای اندازه گیری دما که درگذشته دربسیاری ازکشورها رایج بوده و اکنون دربرخی کشورهای جهان مانند ایالات متحده آمریکا همچنان واحد اصلی اندازه گیری دما میباشد. نقطه صفر درجه فارنهایت برابر دمای تعادل گرمایی مخلوطی با نسبت مساوی ازیخ، آب و آمونیوم کلرید است و دمای تعادل گرمایی مخلوط آب و یخ معادل ۳۲ فارنهایت و دمای بدن انسان معادل ۹۶ فارنهایت لحاظ میگردد.

دراین صفحه سایت تبدیل یاب میتوان نتیجه محاسبه و تبدیل فارنهایت و سانتیگراد (سلسیوس) و کلوین به یکدیگررا مشاهده نمود. همچنین برای محاسبه تبدیل فارنهایت به سانتیگراد (سلسیوس) به کلوین و به یکدیگر ازفرمولهای محاسباتی زیر استفاده میشود:

K=C + 273.15

F=1.8*C + 32

بکمک این فرمولها میتوان هریک از واحدهای ذکر شده رابه یکدیگر تبدیل نمود. چنانچه به تبدیل سایر کمیتها نیاز داشته باشید میتوانید از تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید.