مقدار
تبدیل از
تبدیل به
تبدیل

تبدیل پوند به کیلوگرم به اونس به مثقال به گرم و به واحدهای وزن

کمیت جرم (وزن) درکشورهای مختلف دارای واحدهای متنوعی است. امااز واحدهایی که برای سنجش جرم کاربرد بیشتری دارند میتوان به پوند (Pound) و کیلوگرم (Kilogram) و اونس معمولی (Ounce) و مثقال و گرم (Gram) و تن (Ton) اشاره نمود. پوند و اونس در کشورهای انگلیسی زبان نظیر انگلستان و آمریکا و ... رایج بوده و درسنجش وزن طلا از واحد اونس استفاده میشود. درمقابل کیلوگرم و گرم ازجمله واحدهای سیستم بین المللی واحدها و یکاها (SI) هستند و دراکثر کشورهای دنیا بعنوان واحد استاندارد اندازه گیری جرم و وزن شناخته شده اند.

محاسبه تبدیل هر یک واحدهای فوق به یکدیگر بکمک ابزار بالای همین صفحه امکان پذیراست. چنانچه به مبدل سایر کمیتها نیاز داشته باشید میتوانیداز تبدیل واحد آنلاین سایت استفاده نمایید.

جهت محاسبه و تبدیل پوند به کیلوگرم به اونس به مثقال به گرم و به یکدیگر معمولااز معادل سازی مقادیر زیر استفاده میشود:

هر یک پوند=0.45359 کیلوگرم=16 اونس=453.59237 گرم=98.43584 مثقال

هر یک کیلوگرم=2.20462 پوند=35.27396 اونس=217.01388 مثقال=1000 گرم

هر یک اونس=28.34952 گرم=6.15224 مثقال=0.028349 کیلوگرم=0.0625 پوند

هر یک مثقال=4.608 گرم=0.16254 اونس=0.004608 کیلوگرم=0.010158 پوند

هر یک گرم=0.03527 اونس=0.21701 مثقال=0.001 کیلوگرم=0.0022046 پوند

باتوجه به ضرایب فوق میتوان هریک از واحدهای ذکر شده رابه یکدیگر تبدیل نمود. مثلا برای محاسبه اینکه 100 پوند چند کیلوگرم است باید عدد 100 را درضریب تبدیل پوند به کیلوگرم یعنی عدد 0.45359 ضرب نماییم که نتیجه محاسبه معادل 45.359 کیلوگرم خواهد بود.